Huishoudelijk regelement

Artikel 1 – Lidmaatschap van frank

 1. Je mag lid worden van frank wanneer je medewerker bent van Randstad Groep Nederland, Randstad Holding en aan onder deze ondernemingen in Nederland opererende organisatieonderdelen (verder: RGN).
 2. Onder “medewerkers” als bedoeld onder het vorige lid worden uitsluitend vaste (indirecte) medewerkers van bedoelde ondernemingen bedoeld.
 3. Het Bestuur van frank kan uitzonderingen toestaan op het vorige lid. Wanneer dat gebeurt, dan mogen zij ook voorwaarden aan het lidmaatschap van die leden verbinden die geen vaste medewerker zijn van RGN. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van stemrecht.
 4. Wanneer je je als lid van frank aanmeldt, beslist het bestuur van frank of je ook echt lid mag worden. Indien dat niet wordt toegestaan, dan word je dit schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld.
 5. frank kan ook ereleden benoemen. Dit zijn bijzondere leden wiens lidmaatschap door het bestuur van frank in het belang van de vereniging wordt geacht. Ereleden worden toegelaten na positieve stemming in een algemene of bijzondere ledenvergadering. Ereleden kunnen worden voorgedragen door het bestuur van frank of door voordracht van tenminste 10 bestaande leden.
 6. Als lid kan je ook geroyeerd worden. Dit gebeurt alleen bij ernstig wangedrag. Wanneer het bestuur van frank besluit om een lid te royeren, zal zij dit gemotiveerd aangeven aan het betreffende lid van frank. Het besluit om iemand definitief te ontzetten uit het lidmaatschap wordt genomen door de algemene of bijzondere ledenvergadering.
 7. Het lid, in afwachting van de beslissing van de algemene ledenvergadering over diens ontzetting uit het lidmaatschap, is geschorst.
 8. Je blijft lid van frank tot je het lidmaatschap opzegt. Je kan je lidmaatschap op ieder moment beëindigen door het sturen van een e-mail naar frank@frankwerkt.nu
 9. Indien je geen werknemer meer bent van RGN, dan mag je gewoon lid blijven van frank. Je verliest echter wel jouw stemrecht over zaken die met de cao taken van frank te maken hebben (zoals stemmen over onderhandelingsresultaten of mandatering voor onderhandelingen). Voor andere zaken die de vereniging aangaan mag je nog wel gewoon stemmen.

Artikel 2 – Contributie

 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten, wordt de contributie van de leden jaarlijks door de algemene ledenvergadering – op voorstel van het bestuur – vastgesteld.
 2. Je kan kiezen tussen contributiebetaling per jaar, te voldoen in het eerste kwartaal van elk verenigingsjaar, of per kwartaal, te voldoen in de eerste maand van elk kwartaal. Betaling vindt plaats door een elektronische overboeking van het verschuldigde bedrag of door het voldoen van een ‘tikkie’ (of andere vorm van online betaling). De wijze van betaling van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur van frank.

Artikel 3 – Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit:
  a. een voorzitter
  b. een secretaris
  c. een penningmeester
  d. overige leden.
  Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur vastgesteld.
 2. De bestuursleden worden jaarlijks benoemd door de algemene ledenvergadering.
 3. Het bestuur kan besluiten een vicevoorzitter te benoemen.
 4. Het bestuur is bevoegd bepaalde bestuurswerkzaamheden tegen betaling te laten verrichten door derden. Dit wanneer die werkzaamheden een zodanige omvang hebben aangenomen dat zij redelijkerwijs niet meer door de bestuursleden zelf kunnen worden verricht, dan wel indien het bestuur van mening is dat voor deze werkzaamheden door betreffende derde(n) andere expertise nodig is dan de bestuursleden op dat moment in huis hebben.

Artikel 4 – Onkostenvergoeding/vrijwilligersvergoeding

 1. Bestuursleden en eventueel andere vrijwilligers die een significante bijdrage leveren, kunnen een netto vrijwilligersvergoeding ontvangen tot maximaal het fiscaal toegestane bedrag per maand/jaar.
 2. Of en in hoeverre er een vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald aan bestuursleden en andere vrijwilligers wordt ter stemming voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering en wordt geacht te zijn aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen. De hoogte van het bedrag wordt ieder jaar opnieuw voorgelegd ter stemming in de Algemene Ledenvergadering.
 3. De vrijwilligersvergoeding wordt in ieder geval beëindigd:
  • in de gevallen zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a tot en met e;
  • indien het bestuurslid om wat voor reden dan ook geen werkzaamheden meer verricht voor de vereniging. Dit ter beoordeling en stemming van het bestuur;
  • op besluit van de voorzitter, indien de financiële positie van de vereniging uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding niet langer toelaat.

Artikel 5 – Bestuurslidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 2. door beëindiging van het lidmaatschap van de frank, om welke reden ook;
 3. door het verstrijken van een termijn. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal herkiesbaar, tenzij de algemene vergadering anders besluit;
 4. door het eindigen van de arbeidsovereenkomst met RGN;
 5. bij besluit van de ALV. De ALV kan een besluit om een bestuurslid af te zetten slechts nemen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen op een vergadering waar tenminste de helft van het totale ledental aanwezig of vertegenwoordigd is;
 1. Bij een tussentijdse vacature in het bestuur, neemt een nieuw bestuurslid de plaats op het rooster in van het lid dat hij vervangt, als gevolg waarvan hij is benoemd voor de resterende termijn van degene wiens plaats door hem wordt ingenomen, tenzij bij de benoeming anders is bepaald.
 2. Teneinde de kwaliteit en kennis van zaken zoveel mogelijk te waarborgen kan een profielschets worden opgesteld waaraan kandidaat bestuursleden zoveel mogelijk dienen te voldoen.

Artikel 6 – Bestuursverkiezing

 1. Indien in het bestuur een vacature is ontstaan of op korte termijn zal ontstaan, meldt het bestuur dit aan de leden. Dit doen ze minimaal vier weken voor de sluitingsdatum waarop je je kan kandideren als bestuurslid. Bij de vacature wordt in ieder geval vermeld:
  • de naam van degene die door het bestuur voor die vacature kandidaat wordt gesteld (indien daar sprake van is);
  • de datum tot welke kandidaatstellingen bij het bestuur kunnen worden ingediend;
  • de datum waarop de verkiezing zal worden gehouden.
 2. Wanneer je je als lid kandidaat stelt voor een vacature in het bestuur meld je dit per e-mail aan het bestuur (frank@frankwerkt.nu) . Deze aanmelding moet worden ondersteund worden door tenminste 10 leden van frank; hun namen dienen ter bevestiging meegestuurd te worden.
 3. Indien er zich geen leden aanmelden voor de vacature, wordt de door het bestuur gestelde kandidaat (indien aanwezig) als gekozen beschouwd.
 4. Wanneer er zich één of meer leden hebben gekandideerd, wordt er door de algemene ledenvergadering gestemd.
 5. De kandidaat op wie het grootste aantal stemmen is uitgebracht, is gekozen. In geval van staking van stemmen over twee kandidaten vindt een herstemming plaats en indien dat nog steeds geen resultaat oplevert wordt er geloot tussen betreffende kandidaten.
 6. Op de verkiezing van de voorzitter zijn de bovenstaande bepalingen van overeenkomstige toepassing.
 7. Indien je als lid je verkiesbaar wil stellen voor een bestuursfunctie (waaronder die van voorzitter) in het geval er geen vacature is, kan je je verkiesbaar stellen. Lid 2 van dit artikel is dienovereenkomstig van toepassing.
 8. Over een kandidaatstelling zoals bedoeld in het vorige lid wordt gestemd in de algemene ledenvergadering. Zie hiervoor artikel

Artikel 7 – Stemmen in de algemene ledenvergadering

Stemmen over personen geschiedt steeds schriftelijk (inclusief te gebruiken elektronische communicatiemiddelen)  en over zaken mondeling, tenzij tenminste tien van de aanwezige leden een schriftelijke stemming verlangen.

Artikel 8 – Ledenvergaderingen

 1. Er wordt minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd.
 2. Onderwerpen van deze algemene ledenvergadering zijn tenminste de décharge en (her)verkiezing van de bestuursleden en de goedkeuring van de jaarrekening.
 3. Een Bijzondere Leden Vergadering kan zo vaak als nodig door het bestuur worden uitgeschreven.
 4. Ook leden kunnen een bijzondere ledenvergadering agenderen. Dit gebeurt door een verzoek hiertoe van tenminste 10 leden. Dit verzoek dient per e-mail aan het bestuur (frank@frankwerkt.nu) verzonden te worden. Het verzoek omvat tenminste de namen van de verzoekers en het onderwerp van de te organiseren bijzondere ledenvergadering
 5. De datum, locatie en het tijdstip van algemene en bijzondere ledenvergaderingen worden minimaal 10 dagen voor de vergadering per e-mail aan de leden verstuurd.
 6. Wanneer onderwerp van de vergadering betreft wijziging van de statuten, dan zal de wijziging te allen tijde in het bericht genoemd onder 3 worden opgenomen.

Artikel 9 – Bestuursvergaderingen

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dat wenselijk achten.
 2. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen wanneer tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 3. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 10 – Collectieve Arbeidsovereenkomst, Sociaal Plan of hiermee gelijk te stellen

overeenkomsten.

 1. Het bestuur zal aan de onderneming die leden van frank in dienst heeft (Randstad Groep Nederland), voorstellen doen tot het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in de Wet CAO, voor de groepen van werknemers van die onderneming, waartoe de leden behoren (hierna te noemen “CAO”), dan wel indien van toepassing een sociaal plan.
 2. Het bestuur zal de ontwerp CAO, dan wel het sociaal plan waarover met de onderneming als hiervoor bedoeld overeenstemming is bereikt in de vorm van een principe akkoord of onderhandelingsresultaat, ter goedkeuring voorleggen aan de leden op wie de CAO respectievelijk het sociaal plan van toepassing is.
 3. Het tijdspad van de goedkeuring zoals bedoeld in het vorige lid wordt per gelegenheid vastgesteld. Er zal echter te allen tijde een termijn van 1 week liggen tussen de communicatie van overeenstemming en het einde van de periode waarover hier kan worden gestemd.

Artikel 11 – Wijziging Huishoudelijk Reglement

 1. Het eerste huishoudelijk reglement zoals gepubliceerd op de website van frank (www.frankwerkt.nu) is vastgesteld door het bestuur van frank en van toepassing op alle zaken en onderwerpen van frank als vereniging.
 2. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van frank.
 3. Voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden ter stemming in de algemene ledenvergadering voorgelegd gedaan door het bestuur.
 4. Individuele leden kunnen voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijke reglement indienen bij het bestuur. Wijzigingsvoorstellen dienen minimaal 2 weken voor de algemene ledenvergadering ingediend te zijn.