Privacystatement frank

Als je ervoor kiest om frank vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wie zijn we?

Netwerk Randstad Personeel (frank) is gevestigd te Diemen, Diemermere 25, 1112 TC en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. Ons webadres is: www.frankwerkt.nu

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Wij verzamelen persoonsgegevens van onze leden
 • Wij verzamelen persoonsgegevens van zakelijke relaties

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

In het geval van leden:

 • Je je via de website inschrijft als lid van de vereniging
 • Je jouw gegevens toestuurt via ons e-mailadres

In het geval van zakelijke relaties:

 • Wij verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor een onderneming/stichting/vereniging waarmee wij samenwerken

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

In het geval van leden:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • voor welke werkmaatschappij je werkzaam bent

In het geval van zakelijke relaties :

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Waarom verzamelen we persoonsgegevens van jou

In het geval van leden:

 • om je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven;
 • om met jou te kunnen communiceren;
 • om informatie te verstrekken over onze vereniging en activiteiten;
 • om je mee te laten stemmen inzake o.a. het resultaat van cao-onderhandelingen;
 • om je te benaderen voor enquêtes, onderzoeken, werkgroepen etc.

In het geval van zakelijke relaties:

 • om met jou te kunnen communiceren;
 • om een goede zakelijke relatie te kunnen onderhouden;
 • om te kunnen factureren.

Met wie kunnen we jouw gegevens delen?

In het geval van leden:

 • met overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn;
 • met derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit.

In het geval van zakelijke relaties:

 • met derden indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

frank verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. frank blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

frank neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via frank@frankwerkt.nu

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking;
 • overdracht van je gegevens.